Σωματείου με την επωνυμία : «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Άρθρο 1
Ιδρύεται Πολιτιστικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Κυνοφιλικός Όμιλος Θεσσαλονίκης» του οποίου έδρα ορίζεται η πόλη της Θεσ/νίκης.

Άρθρο 2
Σκοποί του Σωματείου είναι :
α) Η συλλογή και καταγραφή Ιστορικών , Μορφολογικών και κυνοτεχνικών πληροφοριών
β) Η μελέτη και ανάλυση των παραμέτρων της Κυνοφιλίας ως στοιχείο πολιτισμού.
γ) Η προώθηση της οργανωμένης κυνοφιλίας.
δ) Η ενθάρρυνση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας εκτροφής και εκπαίδευσης καθαρόαιμων σκύλων όπως ορίζονται από τι προδιαγραφές της FEDERATION CYNOLOGIOUE INTERNATIONAL (FCI)
ε) Η διοργάνωση πολιτιστικών κυνολογικών εκδηλώσεων (εκθέσεων σκύλων, διαγωνισμών εργασίας, σεμιναρίων κ.λπ.) και λοιπών συναντήσεων των μελών.

Άρθρο 3
ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Οι σκοποί του Σωματείου επιτυγχάνονται :
α) Με την συνεργασία με κέντρα μελετών , Κτηνιατρικών Σχολών, άλλων συναφών Κυνοφιλικών μη κερδοσκοπικών σωματείων εντός και εκτός Ελλάδος και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και με Κυνηγετικούς Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες αυτών.
β) Με την σύνδεση του Σωματείου με Ελληνικές και Διεθνείς Τράπεζες Πληροφοριών έντυπες και ηλεκτρονικές για ανταλλαγή γνώσεων.
γ) Με την διοργάνωση σεμιναρίων.
δ) Με την ίδρυση έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.
ε) Με την διοργάνωση εκθέσεων σκύλων και διαγωνισμών εργασίας των σκύλων σε συνδυασμό με τα σεμινάρια.
στ) Με την συνεργασία με τον εκπρόσωπο της FCI στην Ελλάδα (ΚΟΕ) που αναγνωρίζεται σαν την ανώτατη κυνολογική αρχή.

Άρθρο 4
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα.
α) Τακτικά μέλη θεωρούνται τα ιδρυτικά και εγγεγραμμένα μέλη ανεξαρτήτου φύλου που έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ) , να ψηφίζουν , να εκλέγουν και να εκλέγονται .
β)  Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν κυνόφιλοι, με σχετική αίτησή τους. Τα αρωγά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις εκτός του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι εντός των ορίων του Σωματείου. Τα αρωγά μέλη γίνονται τακτικά μετά
από σχετική αίτησή τους  προς το Σωματείο και μετά από πρόταση δύο (2) τακτικών μελών, εφόσον έχουν συμπληρώσει ενός (1)  έτους δόκιμης θητείας και έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και εφόσον προσέφεραν ή δύνανται να προσφέρουν στο Σωματείο με το κύρος τους και τη δράση τους και προπάντων όσοι εργάστηκαν για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του Σωματείου. Τα τακτικά μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ με απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των μελών του (ήτοι, 50% συν 1. ). Αρωγό μέλος που για οποιονδήποτε λόγο δεν ανακηρύχτηκε σε τακτικό από το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ανακήρυξη του σε τακτικό μέλος από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Κανένα τακτικό μέλος δεν μπορεί να προτείνει περισσότερα από δύο (2) αρωγά μέλη το χρόνο.
γ) Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν σε ένδειξη τιμής, όσοι προσέφεραν ή δύναται να προσφέρουν στο Σωματείο με το κύρος, την προσωπικότητα και την δράση τους εξαιρετικές υπηρεσίες και όσοι εργάστηκαν υπέρ των σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ με παμψηφία των μελών του, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ αλλά μόνο δικαίωμα λόγου. 
Η αποχώρηση μέλους του Σωματείου είναι ελεύθερη, ισχύει όμως για το τέλος του χρόνου και πραγματοποιείται με απλή έγγραφο δήλωση του συγκεκριμένου μέλους προς το Δ,Σ

Άρθρο 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1) Κάθε τακτικό ή αρωγό μέλος οφείλει να καταβάλει στο ταμείο του Σωματείου ως δικαίωμα εγγραφής το ποσό των δέκα (10) Ευρώ . Εκτός αυτού του ποσού έχει την υποχρέωση να καταβάλει την ετήσια συνδρομή που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) Ευρώ για τα αρωγά μέλη και για τα τακτικά μέλη. Δια του παρόντος ορίζεται ότι τα ως άνω ποσά μπορούν να αυξομειωθούν με σχετική απόφαση του Δ,Σ.
2) Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους πάνω από δύο έτη, διαγράφονται αυτοδικαίως. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να επανεγγραφούν στο Σωματείο με την ιδιότητα του αρωγού μέλους  -οπότε μετά το πέρας της ετήσιας δοκιμασίας και με την προϋπόθεση ότι έχει επέλθει ταμειακή τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους θα μπορούν εκ νέου να ξαναγίνουν τακτικά.
3) Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στη Γ.Σ με δικαίωμα ψήφου, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει κατά την ημέρα της συγκλίσεως της και μπορούν να λάβουν οποιοδήποτε αξίωμα, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, αφού τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες.
4) Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με όσα ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός και ο κώδικας δεοντολογίας του Σωματείου.

Άρθρο 6
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Η αδικαιολόγητη μη συμμετοχή τακτικού μέλους επί δύο (2) συνεχόμενων Γ.Σ έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ιδιότητας αυτού ως τακτικού μέλους.
2) Αν μέλος του Σωματείου με την δραστηριότητά του ή την δράση που αναπτύσσει παραβαίνει τις διατάξεις της νομοθεσίας περί Σωματείων ή τις ουσιώδεις διατάξεις του παρόντος ή προβεί σε πράξεις και ενέργειες που αποσκοπούν στην εξαπάτηση ή καταδολίευση των σκοπών στου Σωματείου, ή είναι αντίθετες με τους σκοπούς αυτού όπως ορίζονται δια του παρόντος καταστατικού, τότε μπορεί να επιβληθεί σε αυτό το μέλος από την πειθαρχική επιτροπή – ως αύτη ορίζεται κατωτέρω - μια από τις ακόλουθες ποινές, ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και αφού προηγηθεί η απολογία του μέλους αυτού:
α- της έγγραφης παρατηρήσεως
β- της αυστηρής έγγραφης επίπληξης
γ- της προσωρινής ή οριστικής στερήσεως του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους σε ορισμένες ή όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου και
δ- της οριστικής διαγραφής εφόσον εγκριθεί η ποινή αυτή από τη Γ.Σ

3) Κατά των μελών του Δ.Σ την πειθαρχική εξουσία για περίπτωση παραπτωμάτων του παρόντος άρθρου ασκεί η πειθαρχική επιτροπή – ως αύτη ορίζεται κατωτέρω-,  η οποία επιβάλει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος τις ποινές :

α- της αυστηρής επιπλήξεως
β- της προσωρινής στερήσεως του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του
Δ.Σ
γ- της εκπτώσεως από το αξίωμα και
δ- της οριστικής  αποβολής από το Σωματείο.     
Οι υποπαράγραφοι «γ» και «δ» έχουν ισχύ εφόσον εγκριθούν οι ποινές αυτές από τη Γ.Σ.
4- Οι αποφάσεις της Γ.Σ που εγκρίνουν την οριστική διαγραφή των απλών μελών του Σωματείου καθώς και εκείνες που αφορούν έκπτωση από αξίωμα, ή την οριστική αποβολή μέλους τους Δ.Σ απαιτούν πλειοψηφία 3/4 και απαρτία τουλάχιστον του
ήμισυ συν ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών , μη υπολογιζόμενου του εγκαλουμένου μέλους το οποίο δεν ψηφίζει.
Κατά της απόφασης της Γ.Σ περί οριστικής διαγραφής απλού μέλους ή οριστικής αποβολής μέλους του Δ.Σ , ο ενδιαφερόμενος έχει τα δικαιώματα που απορρέουν από το άρθρο 88 Α.Κ.

Άρθρο 7
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται
1) από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του
2) από τις ετήσιες συνδρομές
3) από τις προαιρετικές εισφορές των μελών
4) από δωρεές, κληροδοσίες, εισπράξεις που προέρχονται από κάθε φύσεως εκδηλώσεις του Σωματείου, στα πλαίσια του σκοπού του
5) από εκδόσεις εντύπων, φωτογραφιών και άλλου διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού
6) από επιχορηγήσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Άρθρο 8
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Το Σωματείο μπορεί να ανακηρύσσει ως ευεργέτες, εκείνους οι οποίοι του προσέφεραν ή του προσφέρουν σημαντική οικονομική ενίσχυση.

Άρθρο 9
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ)
Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) που εκλέγεται για τέσσερα (4) χρόνια από τη Γ.Σ με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη σε μυστική ψηφοφορία . Ως αναπληρωματικά μέλη θεωρούνται οι κατά σειρά προτίμησης επόμενοι των επτά εκλεγέντων μελών. Το Δ.Σ που προέρχεται από τις εκλογές συγκροτείται σε σώμα, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος υποψηφίου εκλέγοντας σε μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Το Δ.Σ που προέρχεται από τις αρχαιρεσίες συγκροτείται σε σώμα και αναλαμβάνει καθήκοντα
μετά από 8 ημέρες .  

Άρθρο 10
Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και εκτάκτως όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Πρόεδρό ή όποτε ζητηθεί από τρία τουλάχιστον μέλη του
Συνεδριάζει δε σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη του. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ συγκαλούνται μετά από πρόσκληση του Προέδρου και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται ως διπλή η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ θεωρείται
ότι παραιτήθηκε και τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειρά προτίμησης  αναπληρωματικό μέλος.Το ίδιος ισχύει και για κάθε περίπτωση κενώσεως θέσης μέλους του Δ.Σ από κάθε άλλη αιτία (θάνατο μέλους, πειθαρχικές κυρώσεις κ.λπ. ). Το Δ.Σ  έχει τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου, ενεργώντας
συλλογικά. Αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη μέσα στα πλαίσια του νόμου και των διατάξεων του καταστατικού , εκτός από εκείνες για τις οποίες δια του παρόντος  καταστατικού κρίνεται ως αρμόδιο όργανο η Γ.Σ. Εκτελεί τις αποφάσεις
της Γ.Σ συντάσσει και υποβάλλει προς αυτή την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, τον Ισολογισμό του περασμένου έτους και τον Προϋπολογισμό του επόμενου, μεριμνά για την συγκέντρωση των πόρων του Σωματείου και για την εκμετάλλευση αυτών.

Άρθρο 11
ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΤΑΜΙΑΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπεί το Σωματείο στα Δικαστήρια και σε άλλες Αρχές, καθώς και σε κάθε εξώδικη σχέση του. Συγκαλεί και διευθύνει, με βάση τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως τις συνεδριάσεις του Δ.Σ και υπογράφει όλα τα έγγραφα του Σωματείου, τα πρακτικά του Δ.Σ και των Γ.Σ κ.λπ.  Τον Πρόεδρο σε κάθε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον τελευταίο ένα από τα μέλη του Δ.Σ που ορίζεται από την πλειοψηφία του.
Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γ.Σ , το μητρώο των μελών , την σφραγίδα του Σωματείου και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μετά του Προέδρου.
Ο Ταμίας έχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Εισπράττει τις εισφορές για εγγραφή, τις ετήσιες συνδρομές και τα άλλα έσοδα, εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο και ενεργεί τις πληρωμές και τις τυχόν αναλήψεις  ή καταθέσεις σε Τράπεζες. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία του Σωματείου και συντάσσει Ισολογισμούς και Προϋπολογισμούς που υποβάλλονται στην Γ.Σ προς έγκριση. Σε περίπτωση απουσίας του ταμία αυτός αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ που ορίζεται από την πλειοψηφία του. 

Άρθρο 12
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ)
Η Γ.Σ είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για όλα τα θέματα  που το αφορούν. Συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ και εκτάκτως όταν αποφασίζει το Δ.Σ ή η ελεγκτική επιτροπή –ως αύτη ορίζεται κατωτέρω- ή όταν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου, με έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ανακοινώνεται στα μέλη δέκα (10) ημέρες πριν την συνεδρίαση και η οποία αναρτάται σε εμφανές σημείο του γραφείου του Σωματείου. Στην πρόσκληση αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ  επαναλαμβάνεται  χωρίς νέα πρόσκληση εντός οκτώ (8) ημερών , στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θάματα και συνεδριάζει σε απαρτία με όσα μέλη και αν είναι παρόντα. Στη Γ.Σ συμμετέχουν μόνο τα τακτικά μέλη αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση εκπροσώπησης από άλλο τακτικό μέλος όταν κάποιο αδυνατεί λόγω αποστάσεως ή ανωτέρας βίας να παραστεί. Τη Γ.Σ και τις εργασίες αυτής μπορούν να παρακολουθούν και τα επίτιμα και τα αρωγά μέλη μόνο όμως με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η Γ.Σ έχει απαρτία, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο, όταν είναι παρόν τουλάχιστον το ½ συν ένα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.  Στην Γ.Σ προεδρεύει μέλος του Σωματείου που εκλέγεται μόλις αρχίσει η συνεδρίαση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεν έχει την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. Οι αποφάσεις της Γ.Σ λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών με ανάταση του χεριού εκτός αν κριθεί ως αναγκαία η μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας μετράται διπλή η ψήφος του
Προέδρου.
Η Γ.Σ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, για την αλλαγή του σκοπού του και την διάλυση του Σωματείου. Στις παραπάνω όμως περιπτώσεις απαιτείται η παρουσία των μισών συν ενός τουλάχιστον των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Στην Γ.Σ υποβάλλονται προς έγκριση η έκθεση πεπραγμένων, ο ισολογισμός,ο προϋπολογισμός καθώς και η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής. Η Γ.Σ. εκλέγει τα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής, της Ελεγκτικής Επιτροπής και τα μέλη του Δ.Σ.
Με απόφαση της Γ.Σ μπορούν να συσταθούν ειδικές επιτροπές μελών για την μελέτη και προώθηση των σκοπών του Σωματείου και υποβοήθηση του Δ.Σ .

Άρθρο 13
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Την ημέρα της εκλογής του Δ.Σ , εκλέγεται από τη Γ.Σ και Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή με ένα αναπληρωματικό μέλος η θητεία της οποίας είναι τετραετής . Την επομένη της εκλογής της η ως άνω επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Προϊστάμενό της. Έργο της ελεγκτικής επιτροπής είναι ο ετήσιος έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου, του Προϋπολογισμού και Ισολογισμού του , της νομιμότητας των δαπανών του και του έλεγχου των λογιστικών βιβλίων και λοιπών στοιχείων του Σωματείου.
Η ελεγκτική επιτροπή συντάσσει έκθεση έλεγχου η οποία υποβάλλεται στην ετήσια τακτική Γ.Σ που είναι και η αρμόδια για την απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε διαχειριστική ευθύνη. Η ως ανω έκθεση καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 14
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καθήκοντα πειθαρχικής επιτροπής και εφαρμογής των πειθαρχικών διατάξεων του άρθρου 6 ασκεί το Δ.Σ ακόμη και για μέλος του. Σε περίπτωση κλήσης προς απολογία μέλους του Δ.Σ. το μέλος αυτό εξαιρείται της Πειθαρχικής Επιτροπής. Η 
Γ.Σ κατά τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 6 παρ. 3 και 4 μπορεί να καθαιρέσει το μέλος του Δ.Σ  για παράβαση καθηκόντων. Την πρόταση μομφής κατά του μέλους του Δ.Σ μπορεί να την κάνει και το 1/10 των μελών του συλλόγου.

Άρθρο 15
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την απόφαση της Γ.Σ που αφορά στην διάλυση του Σωματείου, πρέπει να διορίζονται δύο (2) εκκαθαριστές, σε περίπτωση δε μη διορισμού τους ως τέτοιοι θεωρούνται ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Σωματείου, των οποίων οι ευθύνες και το έργο τους προσδιορίζονται από τις διατάξεις του Α.Κ.  Το Σωματείο διαλύεται υποχρεωτικά εφόσον τα μέλη του μειωθούν κάτω των 20 και η τυχόν περιουσία του περιέρχεται σε κοινωφελές ίδρυμα δια του παρόντος δε ορίζεται ως τέτοιο η «Σχολή Τυφλών» .

Άρθρο 16
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Κάθε τέσσερα (4) χρόνια και εντός του πρώτου εξαμήνου , η τακτική Γ.Σ εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Δ.Σ και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Δ.Σ πέντε (5) ημέρες πριν οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε ένα και μόνο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος δικαιούμενο ψήφου εκλέγει αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από άλλο τακτικό μέλος όπως περιγράφεται και στο άρθρο 12, τα πρόσωπα προτιμήσεώς του θέτοντας δίπλα στο όνομα τους σταυρό , δικαιούται δε να βάλει τόσους σταυρούς όσος και ο αριθμός των εκλεγομένων μελών του Δ.Σ δηλ. μέχρι επτά (7). Από τα μέλη που περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο θεωρούνται επιτυχόντα και εκλεγόμενα εκείνα που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Τα δύο επόμενα  κατά σειρά προτίμησης μέλη θεωρούνται εκλεγέντα ως αναπληρωματικά. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την εκλογή της ελεγκτικής επιτροπής με μόνη διαφορά στον αριθμό των εκλεγομένων μελών όπως ανωτέρω έχει οριστεί.

Άρθρο 17
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από τη Γ.Σ κατά την έναρξη της συνεδριάσεως Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή έχει την εποπτεία και την ευθύνη των εκλογών. Μοιράζει τα ψηφοδέλτια και κάνει την διαλογή τους , ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει του επιτυχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. Για όλα αυτά συντάσσει ειδικό πρακτικό , το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά της Γ.Σ 

Άρθρο 18
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία του η οποία τίθεται δίπλα στα ονόματα του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα σε όλα τα έγγραφα του Σωματείου.

Άρθρο 19
Ό,τι δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ και της κείμενης περί Σωματείων Νομοθεσίας.

Άρθρο 20
Το παρόν καταστατικό, που περιέχει είκοσι (20) άρθρα μετά απ τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα απ τη Γ.Σ που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, απ την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης και υπογράφεται  από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δ.Σ. του Σωματείου ως κάτωθι:

Θεσσαλονίκη 24 Ιουνίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. - Αθανάσιος Γαριβάλδης

Ο Γεν. Γραμματέας -Δημήτριος Κλαδάκης